Technické podmínky pronájmu

 1. Konstrukce lešení odpovídá ČSN EN 12810, ČSN EN 12881, ČSN 738101, ČSN 738106 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 2. Lešení je určeno k použití jako pracovní lešení třídy 3 ve smyslu ČSN 738111.
 3. Lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo objednáno, provedeno, předáno a převzato do provozu.
 4. Lešení je předáváno objednateli v kompletním stavu podle montážního předpisu.
 5. Součástí předávacího protokolu je soupis předaných dílů lešení.
 6. Do předané lešeňové konstrukce nesmí objednatel jakýmkoliv způsobem zasahovat (vyjímat rámy či tyče, ztužidla, zarážky atd.).
 7. Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
 8. Rovněž je zakázána montáž dalších konstrukcí (trubky, spojky) a jiných stavebních zařízení (vrátky, výtahy, plachty) na předané lešení.
 9. Každou změnu způsobu používání musí objednatel nahlásit předem. Pokud by mělo dojít ke změně způsobu používání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, je nutné konstrukci znovu posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 10. Celá konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 11. Objednatel je povinen provádět denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 12. Pokud jsou při prohlídce zjištěny závady, musí být neprodleně odstraněny.
 13. Zřizovat na lešení skládky materiálu je zakázáno.
 14. Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.
 15. Součástí lešení může být reklamní plocha zhotovitele.

AB lešení

 • Jan Bednařík
 • Polská 367, 541 01 Trutnov

Kontakty

 • info@ableseni.cz
 • +420 739 058 117

AB lešení